اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی

پاکت نخودی ( اداری- اسنادی)

پاکت های نخودی مورد نظر فروشگاه نویان برای کاربرد های اداری (شرکت ها و موسسات و…) و همنطور برای نگهداری از اسناد و مدارک کاغذی استفادعه میشود.این نوع پاکت ها…